0.5.9.0 Äîáàâëåíèå âñåõ êîðàáëåé â äåðåâî ðàçâèòèÿ World of Warships1

[0.5.9.0] Äîáàâëåíèå âñåõ êîðàáëåé â äåðåâî ðàçâèòèÿ

Íåáîëüøîé ìîä, ïîçâîëÿþùèé äîáàâëÿòü âñå êîðàáëè â îäíó âåòêó ðàçâèòèÿ. Ïîçâîëÿåò óäîáíî ïîçèöèîíèðîâàòü ïî êîðàáëÿì, òàê êàê òåïåðü îíè áóäóò â îäíîì äåðåâå ðàçâèòèÿ. Äîáàâëÿåò òîëüêî òå êîðàáëè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â îáùåì äîñòóïå. Ìîä ñîñòîèò èç òðåõ âîçìîæíûõ âåðñèé. Êàæäàÿ âåðñèÿ, îòëè÷àåòñÿ øèðèíîé äåðåâà. Öèôðà â íàçâàíèè âëîæåíèÿ, óêàçûâàåò íà øèðèíó äåðåâà (îò 1280 äî 1920).

[0.5.9.0] Äîáàâëåíèå âñåõ êîðàáëåé â äåðåâî ðàçâèòèÿ

Óñòàíîâêà:
Ñòàíäàðòíî: ðàçàðõèâèðîâàòü è ïîìåñòèòü â ïàïêó ñ èãðîé.

Ñêà÷àòü:
0.5.7.0 — 1280 0.5.5.0-Ships_Tree-1280.zip [280,33 Kb] (cêà÷èâàíèé: 207)
0.5.7.0 — 1600 0.5.5.0-Ships_Tree-1600.zip [280,31 Kb] (cêà÷èâàíèé: 46)
0.5.7.0 — 1920 0.5.5.0-Ships_Tree-1920.zip [280,49 Kb] (cêà÷èâàíèé: 142) 30-04-2016, 15:10

Òàêæå ðåêîìåíäóåì:

Èíôîðìàöèÿ

Ïîñåòèòåëè, íàõîäÿùèåñÿ â ãðóïïå Ãîñòè, íå ìîãóò îñòàâëÿòü êîììåíòàðèè ê äàííîé ïóáëèêàöèè.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

bp justindianporn.me pela peli
xxxkeralasex redwap3.com best boob sucking
bangkok porn onlyindianporn.tv neighbour xvideo
dasi bhabi sex kashtanka.tv english sexy vedeo
fucking viodes rajwap.tv sex with mother in law
kamuk aunty borwap.pro sunny leone romance
english choda chodi video onlyindianporn.me kannada heroine sex
hindu sexy justindianporn.net balan k nair
xxx bangole pakistaniporn2.com bihar sex in
rin x len hentai hentai.name free hentai incest
xnxxxindia desi-sexy.info dangal hindi full movie
sickjunk xxxindianporn.pro www.xdesi.mobi
kambi videos xxxvideohd.net desikama.com
www bangoli xxx com indianpornvideos.mobi xvideo with mom
www debonairblogs com liebelib.net salma hayek hot scene